முதற்றாய் மொழி-1

(0)
முதற்றாய்மொழி என்னும் இந்த நூல் உலகமொழிகட்கெல்லாம் எது தாய் மொழியாக இருக்கிறது என்ற உண்மையை நமக்குத் தெரிவிக்கின்றது. 1953 இல் முற்பதிப்பாக வெளிவந்த நூல் பாவாணர் நூல்கள் அனைத்துத் தமிழர் இல்லங்களிலும் இருக்கவேண்டியது காலத்தின் கட்டாயம்
M.R.P.: ₹ 100.00
Price: 60.00

You Save: ₹ 40.00 (40%)
Book Type
Paperback
Condition
Pre-Owned, Well Maintained
Weight
241.00 gms
SKU
T201601950
முதற்றாய்மொழி என்னும் இந்த நூல் உலகமொழிகட்கெல்லாம் எது தாய் மொழியாக இருக்கிறது என்ற உண்மையை நமக்குத் தெரிவிக்கின்றது. 1953 இல் முற்பதிப்பாக வெளிவந்த நூல் பாவாணர் நூல்கள் அனைத்துத் தமிழர் இல்லங்களிலும் இருக்கவேண்டியது காலத்தின் கட்டாயம்
Author : N.Devaneyapaavanaar
Published By : Tamil Man Pathippagam
Published Year : 2000
Total Pages : 216
No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.