தமிழ் இலக்கணப் பேரகராதி-4

(0)
மொழியாய்வாளர்களுக்கும், இலக்கண அறிஞர்களுக்கும் மிகவும் பயன்தரும் நூல். சொல்லுக்கு விளக்கமும், காட்டும் தொகுப்புகள். முதன்முதலில் எழுத்து – சொல்- பொருள்- யாப்பு – அணி – மெய்ப் பாட்டியல் எனும் வரிசையில் வரும் தமிழின் இலக்கணச் சுரங்கம்
M.R.P.: ₹ 205.00
Price: 185.00

You Save: ₹ 20.00 (10%)
Book Type
Paperback
Condition
New
Weight
294.00 gms
SKU
T201601896
மொழியாய்வாளர்களுக்கும், இலக்கண அறிஞர்களுக்கும் மிகவும் பயன்தரும் நூல். சொல்லுக்கு விளக்கமும், காட்டும் தொகுப்புகள். முதன்முதலில் எழுத்து – சொல்- பொருள்- யாப்பு – அணி – மெய்ப் பாட்டியல் எனும் வரிசையில் வரும் தமிழின் இலக்கணச் சுரங்கம்
Author : T.V.Gopal Iyer
Published By : Tamil Man Pathippagam
Published Year : 2005
Total Pages : 256
No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.